Unia Europejska

Projekt UE

Projekt pt. „Wzrost konkurencyjności Kliniki Stomatologii Estetycznej ESTEDENT poprzez inwestycję w nowoczesny sprzęt i wzrost zatrudnienia” realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, 1. Oś priorytetowa: „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 „Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000”.

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym poprzez zwiększenie zdolności usługowej przedsiębiorstwa i udoskonalenie świadczonych do tej pory usług z zakresu stomatologii i stomatologii estetycznej oraz dywersyfikacja oferty poprzez wprowadzenie nowych usług z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii.

Planowane efekty:

Efektem realizacji inwestycji będzie wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa udoskonalonych usług z zakresu stomatologii i stomatologii estetycznej oraz wprowadzenie nowych usług z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii. Na potrzeby realizacji projektu nastąpi również wzrost zatrudnienia w gminie, której rozwój warunkowany jest siecią Natura 2000.

Wartość projektu:  890 158,60 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 596 406,26 PLN